ดาวน์โหลดเอกสาร

Exposed เมื่อคลิปหลุด

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑